Quyết định thành lập Ban coi thi và chấm bài kiểm tra lớp 5 cuối năm.