Báo cáo tổng kết công tác xây dựng trường chuẩn giai đoạn 1997-2017 và định hướng 2018-20125