• Trần Thị Thanh Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   CDTH
  • Email:
   ttthuong.th.anhoa2.tuyan@phuyen.edu.vn
 • Trương Ngọc Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   CDTH
  • Email:
   tnhoa.th.anhoa2.tuyan@phuyen.edu.vn
 • Nguyễn Văn Hoàng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   CDTH
  • Email:
   nvhoang.th.anhoa2.tuyan@phuyen.edu.vn
 • Nguyễn Thị Duy Thuần
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   DHTH
  • Email:
   ntdthuan.th.anhoa2.tuyan@phuyen.edu.vn
 • Nguyễn Đình Bân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   CDTH
  • Email:
   ndban.th.anhoa2.tuyan@phuyen.edu.vn
 • Nguyễn Quệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   CDTH
  • Email:
   nque.th.anhoa2.tuyan@phuyen.edu.vn
 • Trần Thị Phượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   CDTH
  • Email:
   ttphuong.th.anhoa2.tuyan@phuyen.edu.vn
 • Trần Thị Lệ Xuân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   DHTH
  • Email:
   ttlxuan.th.anhoa2.tuyan@phuyen.edu.vn